midjemått och BMI

Midjemått och BMI – Övervikt eller fetma?

BMI ( body mass index ) anses vara ett riktigare mått än vikten för att exempelvis indikera övervikt eller fetma. BMI-värdet får man genom att dividera vikten med kvadraten på längden. En person som väger 80 kg och är 1,75 cm lång får BMI 26 ( 1,75 x 1,75 = 3,0625 80 kg/ 3,0625 = 26,1 )

BMI > 40 kallas Extrem fetma
BMI 35-40 kallas Svår fetma
BMI 30-35 kallas Fetma
BMI 25-30 kallas Övervikt
BMI 18,5-25 kallas Normalvikt
BMI <18,5 kallas Undervikt

BMI över 25 medför i stigande grad ökad hälsorisk.

Midjemåttet, som mäter bukfettet, mäts i stående efter utandning, mittemellan nedersta revbenskammen och höftbenskammen.. Mätningen görs på morgonen före frukost.

Män midjemått över 94 cm medför ökad hälsorisk
Män midjemått över 102cm medför kraftigt ökad hälsorisk.

Kvinnor midjemått över 80 cm medför ökad hälsorisk
Kvinnor midjemått över 88 cm medför kraftigt ökad hälsorisk.


Råttgift minskar blodproppsrisk

De som drabbats av allvarlig blodpropp eller har kraftigt förhöjd risk för sådan brukar behandlas med blodförtunnande läkemedel. Enklaste varianten på detta är dagligt intag av en liten dos acetylsalicylsyra. Ofta räcker dock inte den behandlingen utan man måste ta till Warfarin i noggrant kontrollerade mängder. Warfarin ingår annars i råttgift. Detta läkemedel ordineras individuellt med ledning av blodprovskontroller där tunnhetsgraden undersöks. I väl inställda fall kan kontroll ske var 4:e - var 6:e vecka, annars oftare. Den vanligaste komplikationen till behandlingen är blödning, ibland med allvarlig utgång. Man beaktar alltid blödningsrisken innan behandling ges. Vinsten måste vida överstiga riskerna. Antalet som får denna behandling har ökat de senaste åren. Vi har nog ett 40-tal som regelbundet kontrollerar sig hos oss i Pålsboda. Nya patientgrupper har på senare år fått denna behandling bland annat personer med återkommande, kortvariga flimmerattacker på hjärtat.


Nationella strokekampanjen fortsätter

Målet med den nationella strokekampanjen är att öka allmänhetens kunskaper om stroke eller slaganfall som det heter på svenska. Man vill att fler skall lära sig det s.k. AKUT-testet och att man skall ringa 112 vid minsta tecken på störning, Kommer man tidigt så kan också behandling sättas in tidigt och följderna mildras. Läs nedan vad AKUT står för.

A ANSIKTE. Kan personen le och visa tänderna? Hänger ena mungipan?- ring 112!

K KROPPSDEL ARM / BEN. Kan personen lyfta armarna och hålla kvar i10 sekunder? Faller en arm - ring 112!

U UTTAL. Kan personen upprepa en enkel mening "det är vackert väder idag"? Sluddrar personen eller missar ord- ring 112 !

T TID Varje sekund räknas. Tveka aldrig.Ring 112 direkt !

Läs mer om den landsomfattande kampanjen på www.strokekampanjen.se


Nyheter från Vårdcentralen

Allmänläkarbristen är fortfarande bedövande i vårt avlånga land. Särskilt svårt att rekrytera har landsbygdsvårdcentralerna. För vår del har vi sedan ett och ett halvt år regelbundet fått hjälp av Dr. Ingemar Borggren vid vårdcentralen. Vecka 19 kommer han att avsluta sin tjänstgöring hos oss. Till att börja med kommer vi att lösa detta med läkare från bemanningsföretag. Självfallet arbetar vi enträget på en mer permanent lösning.Ytterligare en personalförändring har skett. Vår mångåriga medarbetare och Kamrer Anna-Lena Eriksson har slutat och ersatts av Carola Persson. Vi önskar Anna-Lena lycka till i det nya arbetet i Askersund samtidigt som vi välkomnar Carola, närmast kommen från Stockholm men med rötter i vår kommun. En annan förändring är att vi lägger ned distriktssköterskemottagningen i Hjortkvarn i slutet av maj. Bakgrunden är att Hallsbergs Kommun tidigare ägt fastigheten och då inte tagit ut hyra för lokalen. För några år sedan sålde man fastigheten till en privatperson vilken tagit ut hyra och då har kommunen betalat halva hyran. Detta slutade man med vid årsskiftet. Med ett utomordentligt lågt besöksantal blir det ohållbart för oss med en hög årskostnad för lokalen. Mycket trist då verksamheten funnits i lokalen sedan slutet av 1800-talet. Det innebär dessutom ytterligare en motgång för samhället Hjortkvarn.


Tallriksmodellen på väg ut ?

Tallriksmodellen är ett sätt att med symbolik lära gemene man näringslära. Genom att ge en bild av hur stort utrymme olika födoämnen skall ha på tallriken så tänker man sig att vi lättare skall välja rätt proportioner mellan dessa när maten läggs upp. Man tänkte sig 40% stärkelse ex. potatis, ris eller pasta, 20% protein ex. kött, fisk, ägg, baljväxter och 40% frukt och grönt.Denna modell gjorde entré för mer än trettio år sedan. Nu hörs kritik från många håll. Man tycker exempelvis att andelen stärkelse är för stor i en tid när många inte rör särskilt mycket på sig. Vid inaktivitet måste andelen minska betydligt annars blir resultatet övervikt. Problemet är att någon ny "modell" presenteras inte. Kritikerna förefaller inte ha någon symbolik till vår hjälp. Överhuvud taget tycker många idag att "experternas" råd avseende kost är svårtolkade. En del vill minska på fettet andra på socker. Hur skall man förhålla sig.. Kan man tro att en allmänläkare som varit aktiv i 35 år som läkare i samma bruksort har åsikter om detta? Absolut! Genom att noggrant studera patienterna men också den butik där de inhandlar sin föda kan han bara konstatera följande; De äter för mycket fett och för mycket socker! Hemligheten är nog att skall vi få i oss nyttig mat så måste vi intressera oss för dessa frågor och ställa dem i relation till vår aktuella fysiska aktivitet. För dem som inte kan eller vill lära sig mer om kosten kan kanske en"modifierad tallriksmodell" fungera. Där andelen stärkelse minskas om fysiska aktiviteten är låg.


Välkommen till Pålsboda Vårdcentral!

Välkommen till Pålsboda Vårdcentrals nya hemsida!
Denna vårdcentral är historiskt väl förankrad då verksamheten startade redan i början av artonhundratalet." Since 1803" skulle vi kunna skriva på skylten.
Emellertid måste även gamla väletablerade verksamheter förändra sitt arbetssätt alltefter tiden går. Anpassa sig till nya trender. Detta gäller inte minst informationen till patienter och kunder. För snart tjugo år sedan började vi skicka ut ett informationsblad en gång årligen till alla våra intressenter med aktuell information om personal , verksamhet, sjukdomar, förebyggande hälsovård, läkemedel och mycket annat. Detta blev mycket populärt. Nu kräver ett informationsblad mycket arbete och tar tid att producera. Det går helt enkelt inte tillräcklig snabbt att få ut nödvändiga nyheter. Där kommer bloggen in. En anpassning till nya tidens sätt att kommunicera. Vi tycker dessutom att vi har mångåriga och väl underbyggda erfarenheter att dela med oss av och det kan mycket väl ske i denna form. Vi förväntar oss självfallet givande kommentarer på dessa inlägg.