Allergi är en växande folksjukdom. Cirka 25 % av befolkningen beräknas lida av någon form av allergi. Vid allergi reagerar kroppens immunförsvar mot ämnen som man normalt inte skulle reagera emot. Dessa ämnen kallas allergener och det kan röra sig om gräspollen, trädpollen, djurepitel, kvalster eller annat. Exponering för dessa ämnen medför besvär från olika målorgan. Exempelvis svullnad eller täppthet i näsan, andningsbesvär, klåda i ögonen eller nässelutslag på huden.
För att behandla allergi ger vi ofta antihistamintabletter men också lokalbehandling i form av ögondroppar, nässpray och inhalationspulver. Om symtomen är intensiva och långdragna kan vaccination vara ett alternativ. Med den metoden angriper man mera grundorsaken till allergin. Denna metod kan vara ett alternativ vid svår allergisk astma, bi eller getingallergi, vid otillräcklig effekt eller biverkningar av läkemedel alternativt att lindrig hösnuva utvecklar sig till astma.
Till en början fanns enbart injektionsbehandling att tillgå . Under en uppdoseringsfas ges en injektion per vecka i 7 – 15 veckor. Därefter underhållsfas med en injektion var 6:e – 8:e vecka totalt i tre år. Således en behandling som kräver stort engagemang av både patient och läkare.
När det gäller gräspollenallergi finns nu en väsentligt enklare och mer aptitlig vaccination med tabletter. En tablett läggs under tungan och smältes, den tas dagligen i tre års tid. Tabletten kan ges till vuxna och barn från 5 år. Att vaccinera med dessa tabletter medför ofta att man kan bli medicinfri avseende sin gräspollenallergi. Påbörjas behandlingen 2 – 4 månader före säsong så kan effekt uppnås redan första året. Intressant är att man är i färd med att utveckla tabletter även mot andra allergen.
Den som är intresserad av att pröva denna behandling inför kommande gräspollenperiod är välkommen att beställa en läkartid på vårdcentralen för planering av behandling.